Assignment Committee

Eduardo Kianes 

Melissa Thomas

Jose Lopez